Làm bất động sản

Làm bất động sản sẽ khó khăn khi bạn đi 1 mình, bạn cần có đồng đội. Nếu bạn tham gia vào 1 đội ngũ tốt, bạn sẽ có:
– Sự cạnh tranh lành mạnh
– Có sự chia sẻ, hỗ trợ của đội ngũ
=> Tham gia xây dựng 1 đội ngũ tốt để tìm kiếm liên kết, chia sẻ, học hỏi.
Offline lần 1 khu vực Tp. Huế (Comming soon)